Tuesday, December 23, 2008

REVISED CAMPAIGN PROGRAMME OF CONFEDERATION OFFICE BEARERS
FOR THE 20TH JANUARY 2009 INDEFINITE STRIKE PROGRAMME.

Name of Comrade. Date Place of Programme.

S.K.Vyas & KKN Kutty. 3.1.09 New Delhi

S.K.Vyas. 6.1.09 Thiruvananthapuram


S.K.Vyas,Selvaraj &
N.Krishnan 7.1.09 Bangalore

SK Vyas , K.V.Jayaraj & 9.1.09 Mumbai
Giriraj Singh

C.C.Pillai ,S.P.Mukheji & 6.1.09 Ranchi
Jagannath Singh 7.1.09 Patna

SK Vyas , N Somaiyya 12.1.09 Ahmedabad
D.K.Rahate.

K.K.N.Kutty 26.12.08 New Jalpaiguri(WB)

KKN Kutty ,GS Asiwal 6.1.09 Bhopal
& R.N.Parashar.

KKN Kutty. 7.1.09 Lucknow
K.Raghavendran.

KKN Kutty ,Brigu Battacharya &
P.Rajanayagam 8.1.09 Hyderabad

KKN Kutty ,Brigu 9.1.09 Chennai.
Battacharya & K.V.Sridharan.

M.S.Raja &K.Raghavendran 6.1.09 Allahabad

M.S.Raja & 8.1.09 Guwahati
Somnath Mukharjee. 9.1.09 Shillong.


P.V.Ramachandran
& PK Das,Giriraj Singh 7.1.09 Nagpur

PV Ramachandran,
G.S.Asiwal & R.N.Parashar 8.1.09 Raipur
.
N.Somayia,Baswanand & 8.1.09 Shimla
K.K.Sharma.

Baswanand, N.Somayia 9.1.09 Chandigarh
&Ishwar Singh Dabas

T.Narasimhan,P.Suresh 6.1.09 Bhubaneswar
& Gautham Parmanik

R.K.Gupta , KV Jayaraj 7.1.09 Dehradun
Iswar Singh Dabas.